SWOT-analyse: Interne og eksterne faktorer

SWOT AnalysisSWOT-analyse (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) er et metodeverktøy som analyserer både interne og eksterne faktorer. En SWOT kan brukes på en organisasjon som helhet, men også benyttes på et enkelt produkt eller en enkel tjeneste.

De interne faktorene (styrker og svakheter) er forhold i virksomhetens eget miljø. Styrker kan utnyttes og fremheves, mens svakheter må demmes opp for. Felles for de to er at dette er forhold som virksomheten selv kan påvirke. Muligheter og trusler består av utenforliggende faktorer som virksomheten ikke selv kan styre over – ihvertfall ikke direkte. Her kreves en litt annen strategi, der man ser på hvordan man kan utnytte mulighetene til sin fordel på den ene siden, og forberede seg best mulig på truslene på den andre.

Styrker

Styrker er iboende, positive kvaliteter ved bedriften, produktet eller tjenesten. Disse kan utnyttes i konkurranseøyemed, og ikke minst som et ledd i markedsføringsstrategien. Disse kan være knyttet til spesiell kunnskap eller fagekspertise, bransjeerfaring, goodwill osv.

Svakheter

Svakheter er iboende, negative sider. Disse må på beste måte søkes å forbedres eller demmes opp for, og da er det viktig å få kartlagt dem. For å følge opp, bør man se på hvilke konkrete tiltak som kan gjøres for å forbedre seg på gitte punkt, og legge en videre strategi for dette. Virksomheter eller F&U-enheter som makter å gjøre dette på et tidlig tidspunkt, vil ha fordeler av å komme konkurrenter, kritikere og kundemassene i forkjøpet, og foreta endringer før det påvirker omdømme i negativ retning.

Muligheter

Muligheter kan identifiseres både i et kort- og langsiktig perspektiv. Eksempler på dette kan være nye trender, endringer i demografi, klimatiske forandringer, tilgang på nye natur- eller kapitalressurser osv.

Trusler

Trusselbildet er eksternt, og omfatter faktorer som konkurrerende teknologi, fallende etterspørsel eller overskudd på tilbudssiden. Disse faktorene kan man ikke påvirke direkte, men man må forsøke å kartlegge dem, og beregne dem inn i marginene i planleggingsfasen.