PESTLE-analyse

Pestle analysisFor å kartlegge de eksterne forhold på makronivå for et gitt marked, er PEST eller PESTLE (Political, Economic, Social, Technological, Legal og Environmental) et nyttig verktøy. Vi skal nå se litt nærmere på hva slags informasjon denne analysen søker å avdekke.

Politiske faktorer

Politiske forhold berører styresett, grad av politisk stabilitet, risiko for statskupp, hvorvidt det holdes frie valg, skattepolitiske forhold osv. Disse faktorene er av betydning i den forstand at det påvirker virksomheters interesse av å foreta investeringer i gitte geografiske områder. I tillegg vil det kunne påvirke markedet i form av nye reguleringer som kan følge av en ny politisk retning.

Økonomiske faktorer

Økonomiske forhold går på det sammensatte makroøkonomiske bildet og omfatter de faktorer som kan påvirke handel på et overordnet nivå, samt etterspørsel på et mikroøkonomisk nivå. Dette gjelder indikatorer som inflasjon, valutakurs, arbeidsledighet, makroøkonomisk vekst, lokal kjøpekraft osv.

Sosiale faktorer

En analyse av sosiale forhold går på de mer menneskelige faktorer som styrer etterspørsel. Eksempler kan være tradisjoner, trender, demografi og demografisk dividend, med mer. Noen PESTLE-analyser inkluderer en syvende bokstav – E for etiske forhold. Disse vil ofte i en ordinær PEST eller PESTLE komme inn under de sosiale faktorer, da de gjerne er relatert til eksemplene ovenfor. Miljøfaktorer vil riktignok også kunne bære preg av etiske spørsmål.

Teknologiske faktorer

Hvor langt den teknologiske utviklingen er kommet i et gitt marked, og hvordan den tas i bruk, er sentrale spørsmål innen PESTLE-analysen. I et markedsføringsperspektiv vil disse faktorene påvirke strategien ved valg av markedsføringskanaler og digital synlighet.

Juridiske faktorer

Juridiske forhold inkluderer både eksterne og interne faktorer. Førstnevnte vil være de lovene som gjelder i gitte marked, mens sistnevnte omfatter virksomhetens egne juridiske restriksjoner.

Miljømessige faktorer

Disse faktorene omhandler de eksterne forhold som virksomheten må forholde seg til. Disse kan være fysisk eller abstrakte. Eksempler kan være vær- og klimatiske forhold, avfallshåndtering, infrastruktur og så videre.