Hva er markedsanalyse?

market researchEn markedsanalyse tar for seg sentrale komponenter ved en bestemt industri. Analysen kan fokusere på eksterne eller interne faktorer – eller en kombinasjon av disse. Informasjonen som framkommer av en slik analyse benyttes videre i utviklingen av markedsstrategi for et aktuelt produkt eller tjeneste. For å lykkes i nye markeder må slik analyse skje på et tidlig tidspunkt, slik at markedsplanen kan ta høyde for de muligheter og utfordringer som knyttes til det aktuelle markedet. Vi skal nå se på noen segmenter som gjerne vurderes ved gjennomføringen av en markedsanalyse.

Markedsstørrelse

Dersom den aktuelle aktøren allerede er tilstede i markedet, kan eksisterende data brukes som utgangspunkt for estimater av fremtidig markedsstørrelse, ved at vekstrate legges til grunn. Dersom bedriften sonderer ukjent terreng, er det annen informasjon som må innhentes. Dette kan være både primære og sekundære kilder, slik som:

  • offentlig statistikk
  • regnskapstall fra eksisterende aktører
  • kundeundersøkelser

Trender

Trender kan medføre store endringer i etterspørsel eller på tilbudssiden i verdikjeden, og er derfor viktig å kartlegge. Trender kan omhandle blant annet ny teknologi, økonomisk nedgang og prissensitivitet eller kulturelle trekk som påvirker preferanser i markedet.

Kostnadsstruktur

Kostnadsstrukturen for et gitt marked tar for seg verdikjeden, og ser på de ulike leddene for å identifisere hvor verdiskapningen skjer. Denne delen av analysen er viktig med tanke på å redusere kostnader og holde seg konkurransedyktig på pris.

Infrastruktur & distribusjonskanaler

Infrastruktur omhandler både makro- og mikronivået, og ser på faktorer som veinett, energitilførsel, leveranser og serviceforbindelser osv.

Suksessfaktorer

For at målene i markedsplanen skal nås, stilles det krav til inngående kunnskap om markedet og dets komponenter. Her er noen eksempler på typiske trekk hos de som lykkes:

  • Markedsanalysen er foretatt på et tidlig tidspunkt, og påvirker R&D-prosessen
  • Timingen er nøye gjennomtenkt og tilpasset trender og etterspørsel
  • Kundegruppen er identifisert og er omfattende nok til å satse på
  • Distribusjon og tilgjengelighet er ideell fra et kundeperspektiv
  • Markedet har vekstpotensiale, og produksjonen kan skaleres tilsvarende
  • Konkurrentene i bransjen er identifisert