Betydningen av markedsundersøkelser

Å utføre riktige markedsundersøkelser for et aktuelt produkt eller marked kan være avgjørende for suksess. Gode strategier krever kunnskapsbaserte antakelser, basert på innhentet informasjon. Her er noen av fordelene man kan dra nytte av ved utfyllende markedsanalyser:

Konkurransefortrinn

Markedsanalyser innhenter informasjon som egner å sette virksomheten i en fordelaktig posisjon relativt til konkurrenter. De bedriftene som egner å sette seg inn i markedsstyrende komponenter for det aktuelle segmentet, kan få positivt utbytte i form av lettere markedsadgang, større etterspørsel og ikke minst en mer forutsigbar kundemasse. Slike forberedelser kan innebære spørreundersøkelser med aktuelle kundegrupper, forskningsbasert aktivitet i aktuelle sektorer, feltarbeid og lengre opphold i lokale markeder, engasjement av eksterne analytikere og konsulenter, samt nyhets- og trendoverblikk.

Redusere risiko

Risk management flow chart on paperEn av de viktigste, og kanskje overordnede årsakene til å foreta markedsundersøkelser, er muligheten til å betydelig redusere sin risiko. Når man går inn i et nytt marked eller lanserer et nytt produkt eller en ny tjeneste, vil det råde en viss grad av usikkerhet på en rekke områder. Disse kan være knyttet til etterspørsel og behov, konkurrenter, priselastisitet, sensitivitet for sjokk i økonomien, ny teknologi eller paradigmeskifte, nye trender osv. Ved å gjøre et grundig forarbeid, kan betydningen av hver enkelt komponent reduseres slik at man får total risiko ned på et nivå som ligger innenfor gitt komfortsone. Samtidig er det viktig å gjøre en vurdering knyttet til selve kostnaden ved undersøkelsene, slik at disse ikke overskrider den finansielle risikoen en søker å eliminere.

Lær ditt marked å kjenne

Bedre kunnskap om det aktuelle markedet vil gjøre det lettere å legge strategier på en rekke områder. Det setter kunden i fokus på et tidlig tidspunkt, og dermed også standarden for den strategiske utviklingen. videre. Analysen gir innsikt på områder som:

  • forskning og utvikling
  • innkjøp og verdikjede
  • arbeidskraft
  • produksjonslokaler
  • kapitaltilgang
  • fysiske innsatsfaktorer
  • markedsføring
  • diversifisering
  • utvidelser